Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/09/22
Acceptat a 06/09/22
Presentat el 06/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Planificació especial

Planificació territorial

Valorització territorial

Puntuació document

0

Visites 1
Recomanacions 0