Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/09/22
Acceptat a 09/09/22
Presentat el 09/09/22

Volum Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Territoris sensibles

Puntuació document

0

Visites 3
Recomanacions 0