Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 09/09/22
Acceptat a 09/09/22
Presentat el 09/09/22

Volum Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Difusió d'informació i comunicació de plans i projectes i d'altres actuacions del departament

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Observació i mesura territorial

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Prospecció de referència

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0