Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 05/09/22
Acceptat a 05/09/22
Presentat el 05/09/22

Volum Institut Català del Sòl, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Disseny participatiu

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació sistematitzada de l'impacte de plans i projectes

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Processos de nova urbanització

Reurbanització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0