Resum

El combustible es generarà a partir de residus agraris, ramaders i industrials de la zona.