Resum

A fi d'optimitzar recorreguts, Suècia estudia la implantació de la taxa quilomètrica per al transport de mercaderies per carretera.

Resum

Anàlisi economicofinancera | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Centres logístics | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Anàlisi economicofinancera (finançament i tarifació) | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió (informació de referència sobre el futur) | Noves tecnologies i serveis [...]