Resum

Desenvolupar mecanismes per gestionar sectors d’activitat econòmica, en les dues vessants: conservació i manteniment, així com nous serveis que aportin un valor afegit a la seva activitat.   

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]

Resum

Planificació urbanística | Edificació | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures