Resum

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat dels/de les treballadors/ores del ram de la construcció, es construeixen els edificis de manera modular que a la vegada industrialitza el procés, augmenta la qualitat i redueix els costos, tant temporals com econò[...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

L’Institut Català del Sòl, adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, impulsa la innovació tecnològica i la implantació de nous sistemes constructius per tal de millorar la qualitat de l’habitatge protegit. Entre les diferents tècniques [...]