Resum

Analitzar les diferents experiències a d’altres països i regions, en la incorporació de la reglamentació de la directiva europea d’avaluació ambiental estratègica. Estudi comparatiu amb la legislació catalana. Aquesta anàlisi [...]

Resum

Mesurar la capacitat competitiva de la ciutat per comparació amb deu ciutats europees que estiguin promovent processos d’innovació. Es determinen els indicadors clau i el paper que tenen les infraestructures físiques i digitals en el procés de [...]

Resum

El Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili ha fet una anàlisi, encarregada per CIMALSA, per valorar l’impacte que pot tenir la construcció i posada en servei del LOGIS Penedès sobre la dinàmica [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]

Resum

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) fa un seguiment de les evolucions dels paràmetres ambientals del sistema de mobilitat de l’RMB en el marc del Pla director de mobilitat (pdM). En l’informe de seguiment del pdM de setembre de 2011, s’hi inclou l’evolució dels [...]

Resum

La sessió que el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa (Departament de Territori i Sostenibilitat) va fer el 14 de febrer de 2012 tenia per objectiu presentar casuístiques diverses i criteris d’aplicació normativa, mitjançant casos pràctics amb [...]