Resum

El Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC), tot just han començat un projecte de recerca del VII Programa Marc de la Unió Europea anomenat FIELD_AC (Fluxes, Interactions and Environment at the Land-ocean [...]

Resum

Nous sistemes de radiofreqüència per al seguiment de contenidors.

Resum

Desenvolupament de models i eines que permetin predir la quantitat d’aigua disponible en les conques, segons la mesura de la quantitat de neu, per realitzar una gestió més sostenible dels recursos hídrics.

Resum

Disposar de l’evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i dels contaminants totals, i desagregades per tipologia de vehicles, segons els diferents combustibles, si són derivades de mobilitat de passatgers o de mercaderies i discernides per [...]

Resum

El 2009 es va iniciar el Projecte SISPyr, cofinançat amb fons europeus del Programa de cooperació territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013. El Projecte té una durada prevista de tres anys i és liderat per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). Hi participen, a més, l’Observatoire [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]

Resum

Fusió de matrius de mobilitat per obtenir la matriu general de 2006 que recull les diverses informacions sobre mobilitat contingudes. Aquesta fusió de matrius descriu la metodologia que es va emprar en el desenvolupament de l’estudi Elaboració d’una [...]

Resum

CIIRC:rWLab (Remote Wave Laboratory) és el nom que rep el primer laboratori d’ones remot del món. Ha estat dissenyat i desenvolupat al Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), conjuntament amb [...]