Resum

L'L9 del Metro de Barcelona constitueix no només l'actuació més important de desenvolupament d'infraestructures actualment en curs a Catalunya sinó un repte tecnològic tant en la construcció com en l'explotació del sistema de transport. Són molts els aspectes d'innovació [...]

Resum

Els tres subprojectes que componen AKTIV aspiren a facilitar la comunicació entre vehicles i infraestructura per augmentar la fluïdesa del trànsit i la seguretat viària.

Resum

Foment del transport internacional ferroviari de mercaderies.

Resum

La legislació de la Comunitat Europea regula des de fa més de quinze anys els tacògrafs: a l’annex 1 del Reglament 3821/1985 es troba l’especificació tècnica dels tacògrafs analògics, que encara s’empren actualment. Al llarg dels anys aquests equips han evolucionat de [...]

Resum

Edificació | Mobilitat de passatgers | Xarxa aeroportuària | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures | Aspectes jurídics i institucionals

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Xarxa portuària | Centres logístics

Resum

Anàlisi economicofinancera | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa portuària | Centres logístics | Previsió

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa portuària | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport