Resum

L'L9 del Metro de Barcelona constitueix no només l'actuació més important de desenvolupament d'infraestructures actualment en curs a Catalunya sinó un repte tecnològic tant en la construcció com en l'explotació del sistema de transport. Són molts els aspectes d'innovació [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Edificació | Mobilitat de passatgers | Xarxa aeroportuària | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures | Aspectes jurídics i institucionals

Resum

Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Mobilitat de passatgers | Xarxa portuària | Gestió ambiental de zones logístiques | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa ferroviària | Xarxa portuària | Centres logístics | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures

Resum

Planificació urbanística | Edificació | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures

Resum

En les últimes dècades l’ús creixent del litoral ha influït en el balanç de sediments de la costa i ha afectat l'estabilitat de les platges. A la costa del Maresme, l'alt potencial de transport de sediments al llarg del litoral i la urbanització [...]

Resum

CIIRC:rWLab (Remote Wave Laboratory) és el nom que rep el primer laboratori d’ones remot del món. Ha estat dissenyat i desenvolupat al Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), conjuntament amb [...]