Resum

Nous sistemes de radiofreqüència per al seguiment de contenidors.

Resum

La legislació de la Comunitat Europea regula des de fa més de quinze anys els tacògrafs: a l’annex 1 del Reglament 3821/1985 es troba l’especificació tècnica dels tacògrafs analògics, que encara s’empren actualment. Al llarg dels anys aquests equips han evolucionat de [...]

Resum

Transport de mercaderies | Xarxa portuària | Previsió | Noves tecnologies i nous serveis de suport

Resum

Anàlisi economicofinancera (finançament i tarifació) | Aspectes socials i culturals | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | Xarxa viària | Previsió (informació de referència sobre el futur) | Noves tecnologies i serveis [...]