Resum

El nou aeroport de Berlín Brandenburg incorpora tot un seguit de mesures correctores per pal·liar el seu impacte territorial.

Resum

Promoure la innovació en l’habitabilitat del territori, amb idees procedents de diferents àmbits: arquitectura, urbanisme, política, sociologia, enginyeria, paisatgisme, turisme, economia i/o geografia. Amb exemples de bones pràctiques, per identificar [...]

Resum

Després d’una tasca de recerca de més de dos anys, el Servei de Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona han desenvolupat un mètode per a l’elaboració d’estudis d’impacte [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Mobilitat de passatgers | Transport de mercaderies | [...]

Resum

Davant la pressió creixent que suporta l’espai rural i atès que sovint el sòl no urbanitzable no rep un tractament prou acurat en els plans d’ordenació urbanístics municipals, es considera indispensable facilitar les eines que permetin [...]