Resum

El nou aeroport de Berlín Brandenburg incorpora tot un seguit de mesures correctores per pal·liar el seu impacte territorial.

Resum

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat dels/de les treballadors/ores del ram de la construcció, es construeixen els edificis de manera modular que a la vegada industrialitza el procés, augmenta la qualitat i redueix els costos, tant temporals com econò[...]

Resum

Planificació i projectació | Anàlisi economicofinancera | Nous mètodes i criteris d'avaluació | Governança | Aspectes socials i culturals | Planificació territorial | Paisatge | Planificació urbanística | Edificació | Xarxa viària | Xarxa portuària | Centres logístics [...]

Resum

Edificació | Mobilitat de passatgers | Xarxa aeroportuària | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures | Aspectes jurídics i institucionals

Resum

Planificació urbanística | Edificació | Previsió | Tècniques de disseny, construcció i manteniment d’infraestructures