Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 23/06/21
Presentat el 23/06/21

Volum Més enllà del Departament, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Previsió

Sistemes avançats de previsió

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació ambiental

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Xarxa portuària

Gestió de ports

Centres logístics

Avaluació territorial de les activitats logístiques

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document