Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 11/04/14
Acceptat a 11/04/14
Presentat el 11/04/14

Volum Notícies, 2014
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Producció i consum sostenible

Sistemes de gestió ambiental

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Nous actors de la conservació

Nous objectes de conservació

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació ambiental

Localització

Puntuació document

0

Visites 58
Recomanacions 0

Compartiu aquest document