#M2020

Període:

Juliol 2019 – Juny 2020

Direcció del projecte/coordinació de l’activitat:

Etra SpA (empresa pública de gestió de residus italiana)

Participants:

 • 2.0 LCA consultants ApS,
 • Association o cities and Regions for Sustainable Resource Management,
 • Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientqle del Veneto,
 • ARS ambiente srl,
 • Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 Ancona,
 • Comune di Bittetto,
 • Istituto per la Fianza e l’Economia Locale,
 • Ajuntament de Sant Just Desvern,
 • Comune di Varese

Descripció

El projecte Rethinking municipal tariff systems to improve urban waste governance (LIFE18 GIE/IT/000156) se centra en comparar el PAYT (Pay as you throw, pagament per generació) amb un nou concepte, anomenat KAYT (Know As You Throw, generació per coneixement), basat en la idea que els hàbits dels productors de residus cap a la recollida separada es poden millorar simplement informant-los d’una manera continuada i convenient, combinant tecnologies (aplicacions, etc.) i reunions presencials amb informadors reals, afegint alguns beneficis econòmics per a aquells que "volen ser informats". El KAYT es destaca en el document de Bones Pràctiques de Gestió del Medi Ambient sobre Residus de la Comissió Europea (juny de 2018).

Es pretén implementar adaptant i redirigint els plans de gestió de residus i altres elements impulsors de gestió i normatius (normativa, plans financers, contracte de serveis de gestió de residus) segons aquest nou paradigma de la política de residus municipals basat en un enfocament combinat de PAYT (amb el suport de BIGDATA complementada amb smallDATA) & KAYT, inspirada en un enfocament d'innovació social molt innovador.

Objectiu

L’objectiu principal del projecte és dotar a les administracions públiques d'un esquema de gestió “plug & play” (endollar, connectar i usar) basat en el paradigma PAYT-KAYT (pagament per generació - generació per coneixement) per a augmentar la participació i la recollida selectiva dels residus, reduir la fracció resta per càpita i augmentar la taxa de recuperació efectiva, amb una reducció simultània de la factura mitjana de residus domèstics.

El projecte contribuirà a assolir els objectius de la Directiva Marc de Residus i del Pla d’Acció d’Economia Circular de la UE, ja que promourà la prevenció, la reutilització i el reciclatge de residus.

Activitats dutes a terme al llarg del 2019

 • Base de dades de bones pràctiques amb fitxes de diferents experiències.
 • Realització d’un vídeo sobre les experiències de pagament per generació i participació a Catalunya.


Draft Torre 850102884-image1.png

Activitats desenvolupades en el 2020 i fins l’abril del 2021

 • Sessió d’intercanvi d’experiències (Mirror group seminar) sobre KAYT-PAYT a Brussel·les (19/02/2020).
 • Creació de material i elements de difusió del projecte com un roll-up i un tríptic del projecte.
 • Elaboració d’un webinar sobre la taxa justa, adreçat a institucions, empreses, ciutadania i públic en general, el qual va tenir lloc el passat 4 de març.
Draft Torre 850102884-image2-c.png


 • Actualment s’està treballant en un mòdul tècnic de protecció de dades personals en relació a la gestió de residus municipals i sobretot, pel què fa la introducció de sistemes de PAYT-KAYT.
 • Properament tindrà lloc un curs online de tres dies de formació sobre fiscalitat ambiental aplicada als residus, el qual es durà a terme en col·laboració amb el COAMB i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Per saber-ne més

Responsable: Pau Reina

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/05/21
Presentat el 06/05/21

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació ambiental

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Instruments i mecanismes contractuals

Arquitectura institucional

Cooperació entre ens

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Recollida i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Puntuació document

0

Visites 13
Recomanacions 0

Compartiu aquest document

Paraules clau