El Decret

Catalunya té una llarga tradició en la protecció del medi nocturn com es va deixar palès amb l’aprovació i aplicació de la Llei 6/2001, primera norma generalista de l’Estat d’aquesta temàtica.  El Decret 190/2015, aprovat pel Govern el 25 d'agost, de desplegament d’aquesta Llei, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC núm. 6944), és una regulació que reforça i regula aquest compromís.

Aquest Decret permet adequar la normativa a la realitat tecnològica i social del país, a la vegada que esdevé una eina útil per reduir la contaminació lumínica i per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior a tot el territori de Catalunya. La norma regula les característiques que han de complir les instal·lacions d'il·luminació exterior de nova implantació, per evitar el malbaratament energètic i minimitzar l’impacte sobre el medi nocturn, tanmateix garanteix la seguretat de les activitats humanes nocturnes.

D’entre els objectius principals cal destacar la reducció de la despesa energètica i la millora de la qualitat del medi nocturn, mitjançant la implementació dels millors sistemes tecnològics i de gestió de l'enllumenat actualment disponibles.

En concret s’estima que la seva implementació comportarà que l’enllumenat exterior millori el servei d’il·luminació al ciutadans a la vegada que reduirà un 40% el consum elèctric, cosa que suposa un estalvi anual d’uns 92 M€ (tres vegades més del que Catalunya estalvia amb el canvi d’horari). Pel que fa a les emissions, es calcula que la reducció serà de l’ordre de  150.000 t CO2, quantitat equiparable a les emissions d’uns 110.000 vehicles amb recorreguts de 10.000 km a l’any; també es reduirà l’emissió de 7.400 t d’òxids de nitrogen, equivalents a les  generades per 900.000 vehicles.

La reducció de la contaminació lumínica es basa en quatre principis bàsics:

  • utilitzar la quantitat de llum justa que sigui necessària per fer l’activitat que es vol desenvolupar,
  • emprar tecnologies d’il·luminació de qualitat, eficients i respectuoses amb el medi,
  • dirigir la llum només a l’àrea que es vol il·luminar i
  • mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat.

  Pel que fa a innovació tecnicocientífica la norma impulsa les millors tecnologies i regula totes les fonts de llum eficients energèticament i respectuoses amb la salut de les persones i amb el medi ambient, per la qual cosa permet la utilització de LEDs i només limita la utilització de llum blanca freda, tot recomanant la llum blanca càlida o neutre, perquè els ciutadans disposin d’espais confortables sense enlluernaments.

Cal recalcar que pel que fa a l’àmbit normatiu, la llei innova en la regulació de les pistes d’esquí i la senyalització d’aerogeneradors, a més estableix un horari nocturn durant el qual es limita la utilització d’il·luminacions que deixin de fer la funció, com es el cas de les llums publicitàries i ornamentals, en períodes en què no hi ha activitat humana.

Per a més informació podeu consultar el Decret a l’enllaç següent: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6944/1441108.pdf


Vista del Barcelonès, 2007. Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa

Vista del Barcelonès, 2007. Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa


Autors

Redactat per: Sergi Paricio. Per saber-ne més: Sergi Paricio


Back to Top

Informació del document

Publicat a 12/01/16
Acceptat a 12/01/16
Presentat el 12/01/16

Volum Notícies, 2016
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Localització

Puntuació document

0

Visites 66
Recomanacions 0

Compartiu aquest document