Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/09
Acceptat a 01/01/09
Presentat el 01/01/09

Volum Secretaria General i Gabinet Tècnic, 2009
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Projectes territorials i ambientals

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Planificació i gestió compartida

Planificació territorial

Territoris sensibles

Puntuació document

0

Visites 91
Recomanacions 0

Compartiu aquest document