Sessions participatives


Enllaçant amb la notícia d’aquest butlletí sobre la jornada d’innovació democràtica “Territoris oberts”, parlem ara del cas d’ús de participació ciutadana del Pla Director Urbanístic (PDU) de les Tres Xemeneies, promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), juntament amb els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona i el Consorci del Besòs, que va començar el setembre de 2018 i va acabar el gener de 2019.

En aquest cas és innovador el fet que les tres Administracions implicades en la redacció del PDU volguessin conèixer l’opinió de la ciutadania en la fase d’avanç de planejament amb un primer document d’objectius i propòsits generals, ja que la llei no obliga a fer-ho en aquest moment de la redacció.

Aquest procés participatiu es va obrir als membres del Consell del Front Litoral, entitats interessades en els aspectes socials, ambientals, econòmics, educatius i culturals, i ciutadans de Badalona i Sant Adrià del Besòs.

Aquestes són les sessions de participació que van tenir lloc al llarg del procés:

 1. Sessió informativa, va tenir lloc el 27 de setembre i es van explicar, en primer lloc, els criteris del document d’objectius i propòsits generals del PDU, seguit de la presentació de l’organització de les sessions del procés participatiu, els temes de debat i les limitacions del planejament.
 2. 'Sessions deliberatives, distribuïdes en quatre seminaris amb l’objectiu de deliberar sobre quatre punts concrets del PDU, i una darrera sessió transversal:
  • Seminari 1: les Tres Xemeneies'i la sala de turbines. En aquesta sessió celebrada el 8 d’octubre es va debatre sobre els usos més adients per a aquests edificis com a pol d’atracció metropolità, també sobre l’interès d’incorporar sostre amb rendiment econòmic a les Tres Xemeneies i per últim, es van recollir idees sobre la relació entre aquests edificis i la resta de l’àmbit d’ordenació.
  • Seminari 2: la caracterització de l’espai públic i el parc. Durant aquest seminari que va tenir lloc el 15 d’octubre es va reflexionar sobre el model de parc marítim, tenint en compte la seva relació amb el parc fluvial i la desembocadura del Besós, així com de la integració dels possibles equipaments.
  • Seminari 3: la connectivitat i accessibilitat del sector. El 22 d’octubre es va debatre sobre les connexions als barris adjacents de Sant Adrià de Besòs i Badalona, i sobre la tipologia dels carrers. Es van proposar les connexions -tant per a vianants com per a bicicletes- de l’àmbit de planejament amb l’entorn metropolità, així com el transport públic més adient.
  • Seminari 4: el model d’ordenació del front edificat. Celebrat el 29 d’octubre, es van presentar els arguments a favor de la proposta d’un front edificat. Es va parlar també del volum edificat en l’àmbit de planejament a partir d’algunes variables bàsiques com el límit del parc marítim, així com de l’alçada màxima o la repercussió o no de sostre a les Tres Xemeneies i la sala de turbines. Un altre tema que també es va abordar va ser la mixtura d’usos als entorns de les Tres Xemeneies.
  • Seminari transversal. Aquest darrer seminari que va tenir lloc el 12 de novembre es va dedicar a resoldre els dubtes sobre el marc de referència dels debats realitzats i a revisar temes que havien quedat oberts en els quatre seminaris anteriors.

  A banda d’aquestes sessions, es van oferir dues reunions d’explicació i debat sobre els treballs relatius a l’estudi econòmic en curs.

  A la sessió informativa hi van assistir prop de 200 persones, mentre que a cadascun dels seminaris temàtics hi van participar entre 50 i 60 persones aproximadament.

 3. Sessió de retorn, celebrada el 21 de gener de 2019, es va informar la ciutadania de la valoració que les Administracions promotores del procés participatiu van fer de les aportacions fetes als quatre seminaris i com les incorporaran a la redacció del PDU. Pel que fa al futur de les Tres Xemeneies i la nau de turbines, s’acorda en promoure un destí adequat tenint en compte les aportacions recollides als seminaris, i en són conscients de que d’ell en depèn la caracterització de la resta de l’àrea objecte del planejament. Les Administracions estan d’acord en que el parc marítim sigui un espai respectuós amb la natura on també hi pugui haver espai de lleure. I respecte als equipaments, són favorables a la proposta de mantenir el poliesportiu, però, en canvi amb el camp de futbol s’intentarà trobar una nova ubicació, ja sigui a dins del sector o be en les immediacions. En quant a la connectivitat i accessibilitat, donat que el canvi d’ubicació de les vies no està previst que sigui imminent, el PDU garantirà la connectivitat transversal mitjançant passos soterranis i elevats. També al Pla es farà una proposta per superar la barrera del port  de Badalona. I per últim, en referència al front edificat, s’aposta per un front edificat que garantirà la seguretat del parc i farà de nexe amb els barris existents. A més, dins dels diferents usos que es volen donar al front edificat, es prioritzaran els petits comerços i els tallers. I pel que fa a l’alçada dels edificis hi ha la voluntat de rebaixar-la respecte el que es proposava al PDU.

Podeu trobar més informació sobre aquest procés participatiu al web del procés participatiu previ a l’aprovació inicial del PDU de les Tres Xemeneies.

Àmbit

SHUT_3_xemeneies_planol


Organització del procés participatiu

SHUT_3_xemeneies_organitzacio


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per: Cristina Gil Riba

Per saber-ne més: Ramon Marión


Back to Top

Informació del document

Publicat a 20/12/19
Acceptat a 20/12/19
Presentat el 20/12/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Planificació i gestió compartida

Reurbanització

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 12
Recomanacions 0

Compartiu aquest document