El passat 16 de juny es va presentar la jornada Edificis nZEB (nearly zero-energy buildings o edificis de consum quasi zero), organitzada per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de l’Escola d’Administració Pública, en el marc de la celebració anual de la Setmana de l’Energia.

Tant la rehabilitació d’edificis com la construcció de nous en clau nZEB suposa un canvi conceptual alhora d’entendre l’arquitectura de l’edifici, i és pot considerar un important focus per propiciar la innovació. Per aquest motiu els centres tecnològics: IREC, LEITAT, EURECAT i CIMNE han volgut mostrar  els principals projectes que s’estan desenvolupant a Catalunya, en aquest àmbit.

Primera part de la sessió

La presentació de la jornada va anar a càrrec del sr. Albert Salas de ICAEN qui va exposar en la seva presentació el marc legal que defineix el concepte nZEB en la edificació.

  Va explicar la diversitat de definicions que existeixen d’ aquest  concepte i com pot variar en funció de l'àmbit territorial  de la Unió europea.

  També es va parlar d’altres experiències europees i com ha estat l’impacte del concepte nZEB dels països que ja han transposat la directiva EPBD i en quin moment es troben al conjunt de l’Estat.

   En segon lloc, va presentar el Sr. Jordi Cipriano de CIMNE qui va explicar les diferents  metodologies de càlcul associades i requeriments .

  Seguidament el Sr. Jaume Salom va subratllar la importància de la FLEXIBILITAT energètica, com a capacitat per beneficiar a l’usuari, consumint energia quan els preus són baixos i/o percebent compensacions.

  I per últim, la darrera intervenció del primer bloc va anar a càrrec del Sr. Agustí Chico de EURECAT, organització proveïdora de tecnologia industrial que integra els centres Ascamm, Bdigital, Barcelona Media, Cetemmsa i CTM. El Sr. Chico va explicar un projecte demostratiu en edificació residencial, orientat al concepte de consum gairebé nul (nZEB)a Barcelona.

Aquest projecte vol ser una demostració de com un edifici d’habitatges convencional a Barcelona pot tendir al consum zero. Aquest habitatge és representatiu del clima mediterrani, en zona urbana d’alta densitat, i amb les limitacions de trobar-se en teixit urbà no modificable. Cal destacar que, la construcció d’aquest tipus d’edificis a partir de solucions tècniques existents en el mercat i a uns costos raonables.

Està previst fer la monitorització i posterior difusió de resultats en el període comprés entre el Setembre de 2015 i el desembre de 2017, i serà llavors quan es podrà verificar el comportament de l’edifici. També es disposarà d’un show-room en el mateix per mostrar les solucions emprades i comprovar el seu funcionament.

 

nZBE


nZEB

Presentació de l' Albert Salas de ICAEN


Com es mesura?

Presentació del Jordi Cipriano de CIMNE


FLEXIBILITAT

Presentació del Jaume Salom de l'IREC


Projecte Demo BCN-nZEB

Presentació de l' Agustí Chico de EURECAT


Segona part de la sessió

Al segon bloc de la jornada es van presentar diferents projectes de recerca en l’àmbit nZEB. La primera presentació del segon bloc va anar a càrrec del Sr. Marc Torrentellé de step2sport, que treballen per promoure  la renovació energètica en edificis esportius existents, amb la finalitat d’assolir edificis amb consum d’energia quasi nul., incrementar el nombre de centres esportius amb certificació energètica, incrementar les inversions destinades a la millora dels centres y per últim reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

  La Sra. Eva Crespo de Eurecat-Ascamm va presentar el projecte ZEMedS que pretén proporcionare assistència tècnica i financera per contribuir satisfactòriament a la política  energètica de la Unió Europea establint un model de renovació integral de centres docents en clima Mediterrani. El projecte va dirigit a responsables d’edificis escolars i a equips de disseny.

  Tot seguit va presentar el projecte RePublicZeb la Sra. Joana Tarrés de l’IREC. El projecte té com a objectius principals donar suport als països participants per desenvolupar y promocionar en el mercat un conjunt de solucions tècniques concretes per a la renovació dels edificis públics cap a nivells de consum d’energia casi nul, incrementant la confiança en “nZEB” dels agents implicats i a establir una direcció concreta per a accelerar la renovació dels edificis públics existent.

  El Sr. José Santos de CIMNE va parlar de dos projectes europeus: AIDA i ZEBRA. L’objectiu principal del projecte AIDA és una àmplia adopció dels nZEB per part del mercat, reduint el consum d’energia i les emissions de carboni, els quals són factors importants per assolir els objectius de 2020. En aquest context, es poden assumir dues hipòtesis: la primera que els nZEB esdevindran una tendència dominant a Europa abans del 2020, si els principals interessats i el públic estan ben informats i tots dos consideren la construcció sostenible com una qüestió clau. La segona, l'ús generalitzat de les tecnologies de construcció sostenible es pot accelerar mitjançant la creació de llavors locals com a punt de partida per a la difusió de la tecnologia a tot Europa. Aquestes llavors, creades pels municipis, són l’inici per a un aprenentatge de les millors pràctiques mitjançant l'intercanvi comú de coneixements i la cooperació transnacional, fins i tot més enllà de la durada del projecte. Entre les activitats desenvolupades a Catalunya es troben les visites tècniques i altres activitats, AIDA pretén donar a conèixer no només com són els edificis nZEB al nostre país sinó com ha estat el procés per assolir-ho i com hi han participat els diferents actors.

Els objectius del  projecte ZEBRA són:

  • Monitoritzar la transició al mercat dels edificis de consum gairebé nul. 
  • Crear un observatori online de dades i evidències reals. Facilitar decisions polítiques a través de recomanacions i estratègies necessàries per accelerar l’adopció del mercat dels edificis nZEB 
  • Com accions de comunicació clau, realitzar reunions i seminaris amb professionals i responsables polítics.

    La darrera presentació va anar a càrrec del Sr. Joan Estrada d’INCASÒL, que va parlar del projecte SmartReflex i de les xarxes de districte Calor i Fred amb fonts renovables. El projecte te per objectiu l’increment de la difusió de les xarxes i els sistemes de calor i fred intel·ligents i flexibles de barri (DHC) basats en alts nivells d’utilització de fonts d’energia renovable, a les ciutats europees. Els resultats que s’esperen d’aquest projecte són: La implementació d’un marc favorable per als DHC a les 6 regions participants (legal, planificació energètica, organitzacional i financer) i suport al desenvolupament del mercat de RES DHC, la capacitació i Transferència de coneixement als grups d’actors rellevants en les regions participants. Aquests grups estan implicats en les activitats del projecte i se’l fan seu, l’execució de noves inversions en RES DHC (sigui planificades, en construcció o construïdes) com a conseqüència de la feina del Bloc de Treball 4 del projecte i de la difusió, incloent tant nous RES DHC o com la introducció d’energies renovables en DHC existents, la replicació de les activitats del projecte IEE Smartreflex per part dels actors en els estats i les regions de les àrees focalitzades com a resultat de la seva difusió intensa i l’aprovació i reconeixement dels resultats, solucions i estructures del projecte per part dels organismes rellevants i les associacions d’agents i actors implicats, garantint la sostenibiitat del projecte i el seu futur impacte.

    En finalitzar la jornada, s’ha presentat un curs de formació sobre nZEB que es durà a terme durant el més de octubre i novembre d’enguany, i que estarà adreçat a arquitectes, aparelladors, enginyers industrials i de l’edificació, i a tots els professionals que formin part del sector de l’edificació. El curs el coordinarà IREC, LEITAT, EURECAT, CIMNE i ICAEN.

         

Potencial d'estalvi

Presentació del Marc Torrentellé de step2sport


Simulacions energètiques

Presentació de l' Eva Crespo de Eurecat-Ascamm


Stock edificis públics a Catalunya

Presentació de la Joana Tarrés de l’IREC


Projecte AIDA


Projecte ZEBRA

Presentació del José Santos de CIMNE


Projecte SmartReflex

Presentació del Joan Estrada d’INCASÒL


Redactat de la notícia i més informació

Redactat per:  Argeme Pérez i Sánchez

Per saber-ne més:  Argeme Pérez i Sánchez

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/07/15
Acceptat a 15/07/15
Presentat el 15/07/15

Volum Notícies, 2015
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 96
Recomanacions 0

Compartiu aquest document