Direcció de projecte

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Període

05.07.2019-26.06.2020

Descripció

El projecte ha consistit a dissenyar i desenvolupar una base de dades específica i especialitzada per contenir la informació de caire ambiental de tots els establiments on s’hi desenvolupi una activitat autoritzada. S’entén per informació de caire ambiental al conjunt de requisits ambientals que han de garantir el funcionament de l’activitat de manera compatible amb el medi ambient. És una base de dades orientada a dades, és a dir, confegit per un conjunt de dades característiques tant de l’establiment com de l’activitat autoritzada que en permeti una anàlisi multifactorial dels diferents camps d’informació.

Aquest Registre incorpora tots aquells aspectes –també les dades – rellevants pel que fa a tràmits, inspeccions i controls als quals s’han de sotmetre les diverses activitats industrials, amb la intenció que l’usuari o interessat de qualsevol activitat o establiment pugui accedir i conèixer la informació ambiental vinculada a la seva activitat i establiment. Un altre objectiu és que l’Administració disposi de tota la informació necessària de l’establiment i activitat i hagi de recórrer el mínim possible a la participació de l’administrat com a proveïdor d’informació.

Aquesta base de dades ha de complir amb certs requisits tant d’estructura com del tipus i característiques de la informació, que siguin coherents amb l’esquema de base de dades Eu- Registry de l’Agència Europea del Medi Ambient (European Environmental Agency).

Draft Alvarez Puerta 956387078-image1.png

Finalitat de l'acció

Establir un sistema de bases de dades amb la informació ambiental dels establiments i activitats autoritzades, tant industrials com ramaderes, que en permeti una anàlisi multifactorial. Les dades han d’estar també a disposició de l’interessat, perquè pugui saber de què disposa i què li manca en relació amb l’activitat que desenvolupa, i ha d’imbricar totes les seccions i serveis administratius ambientals vinculats amb l’activitat industrial o ramadera.

Novetats que aporta l'acció

La integració de les dades de les activitats sotmeses a autorització ambiental.

La incorporació de l’anàlisi en base a dades de la informació ambiental associada a qualsevol activitat establiment autoritzat. Significa un pas més enllà a la digitalització dels diferents documents autoritzacions, modificacions d’aquestes, informes, controls que conformen el seguiment i control de l’exercici de qualsevol activitat autoritzada

Fonaments de la novetat

Fins ara les dades de les activitats sotmeses a autoritzacions ambientals estaven disperses en diferents suports gestionats per diversos òrgans administratius. Aquesta manca de sistema de gestió unificat no permetia tenir la visió concreta de l’estat d’una activitat determinada ni permetia obtenir una visió general mitjançant el tractament de la informació disponible.

Durant l’any 2019 s’han establert els fonaments d’aquesta base de dades Eu-Registry als establiments de Catalunya i s’ha fet l’adaptació del Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants PRTR-CAT a aquest nou format de base de dades.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 25/11/20
Presentat el 25/11/20

Volum Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Eixos transversals

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació ambiental

Governança

Mecanismes col·laboratius

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document