Direcció de projecte

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Altres participants

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Cos d’Agents Rurals (CAR), Universiat Autònoma de Barcelona (UAB), Exodronics

Període

Octubre 2017-abril 2020

Descripció

Elaboració d’un protocol d’actuació i esquema de treball per a la utilització de drons i el seguiment remot d’activitats extractives.

S’han analitzat els diferents tipus de drons existents al mercats (còpters i ala fixa), els diferents sistemes de sensors susceptibles d’ésser utilitzats per a aquesta tasca (càmeres RGB i sensors multiespectrals) i el programari necessari i indispensable així com també les condicions de vol. S’han definit les condicions estàndard de vol i processament de les imatges obtingudes i el procés de modelització del terreny i els sistemes i algoritmes que permetin la reclassificació d’aquestes imatges aèries segons les necessitats i paràmetres utilitzats en el seguiment de la restauració d’activitats extractives És a dir, s’ha definit el protocol necessari per a obtenir una imatge virtual i interpretada de qualsevol d’aquest tipus explotacions, que ha de permetre millorar el seguiment de l’explotació i la restauració d’aquests espais.

Com a producte final d’aquest projecte s’ha editat un protocol d’actuació i esquema de treball per a la utilització efectiva d’aquesta tecnologia en aquest camp ambiental.

Draft Alvarez Puerta 371998258-image1.png

Finalitat de l'acció

Determinar les possibilitats que ofereixen aquests sistemes de detecció remota en el seguiment de les actuacions de restauració d’activitats extractives.

Novetats que aporta l'acció

La principal novetat és l’aplicació especifica d’aquesta tecnologia d’observació remota a les activitats extractives, en les quals constituirà una eina addicional per al seguiment de les tasques de restauració. Constitueix un recurs tecnològic que reforça, i fins i tot pot substituir, el nombre de visites de camp indispensables per al control ambiental d’aquest tipus d’activitats.

Draft Alvarez Puerta 371998258-image2.png

Fonaments de la novetat

El seguiment i vigilància de la restauració de les activitats extractives tradicionalment s’ha fet mitjançant les visites a camp, a peu de l’extractiva. La utilització de sistemes remots d’adquisició d’imatges s’utilitza en altres camps però és una novetat l'aplicació d’aquests sistemes de vol no tripulats al control ambiental també ho és, el protocol específic que s’ha elaborat per a la seva aplicació en el seguiment de la restauració d’activitat extractives. I obre una nova possibilitat molt valuosa atesa la migradesa de recursos humans disponibles per a les actuacions de vigilància ambiental.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 25/11/20
Presentat el 25/11/20

Volum Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Observació i mesura territorial

Representació de dades

Indicadors ambientals

Eixos transversals

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació ambiental

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document