Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/12/20
Presentat el 19/12/20

Volum Més enllà del Departament, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació urbanística

Reurbanització

Edificació

Sostenibilitat

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Noves figures de plans i projectes

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document