Coordinació de l’activitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Altres participants: Direcció General de Qualitat Ambiental

Període: setembre 2010 – agosto 2014

Objectiu:

La governança radioelèctrica té com a objectiu principal coordinar les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i medi ambient, per tal de millorar l’accés a les xarxes de comunicacions sense fil, fomentant-ne el desplegament ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.

Descripció:

El projecte preveu 5 eixos principals de treball:

1. Inventariar, monitoritzar i avaluar els camps electromagnètics (CEM) generats per les estacions de radiocomunicació:

 • 1.1 Inventariar totes les instal·lacions de radiocomunicació de Catalunya que emetin una potencia isotròpica radiada equivalent igual o superior a 10 watts, tant de zones urbanes com de zones rurals.
 • 1.2 Monitoritzar l’espai radioelèctric de Catalunya mitjançant mesures de monitorització contínua i mesures puntuals dels CEM.
 • 1.3 Analitzar les dades obtingudes per tal de vetllar que els CEM produïts per instal·lacions de radiocomunicació siguin inferiors als nivells màxims permesos per la normativa vigent.
 • 1.4 Actuar mitjançant inspecció i sanció, si escau, en els casos que es detecti un espai en el que s’han superat els nivells màxims permesos d’exposició als CEM establerts per les normes.

  2. Informar a la ciutadania amb transparència sobre els camps electromagnètics (CEM):

 • 2.1 Posar a disposició de la ciutadania l’inventari d’instal·lacions de radiocomunicació descrivint la seva ubicació, les característiques radioelèctriques i especificant clarament el grau de compliment amb les diferents normatives que són d’aplicables.
 • 2.2 Divulgar el conjunt de normatives que estableixen nivells màxims d’exposició de les persones als CEM i figures de protecció, tant europees, com estatals i autonòmiques.
 • 2.3 Posar a disposició de la ciutadania els valors de CEM mesurats al territori per mostrar el grau de compliment de les instal·lacions monitoritzades/mesurades amb les normatives de les diferents administracions.
 • 2.4 Posar a disposició de la ciutadania les referències a la informació científica acreditada publicada relativa a la possible afectació dels camps electromagnètics a la salut de les persones i al medi ambient.
 • 2.5 Publicar un informe anual dels camps electromagnètics a l’espai radioelèctric de Catalunya que mostrarà l’estat radioelèctric de Catalunya d’un any natural. També contindrà el nombre d’estacions de radiocomunicació instal·lades al territori català i les dades d’anys anteriors per fer comparatives interanuals.
 • 2.6 Donar resposta a les peticions dels ens locals que necessitin informació de l’estat radioelèctric del seu municipi o bé informació per a la ciutadania.
 • 2.7 Enquestar periòdicament la ciutadania per quantificar el grau de preocupació relativa als CEM.

  3'. Impulsar el desplegament ordenat d’infraestructures de radiocomunicació per tal de millorar l’accés de les persones i les seves activitats socioeconòmiques a les comunicacions sense fil vetllant alhora per la protecció de la salut de les persones i del medi ambient:

 • 3.1 Protegir la salut de les persones i el medi ambient establint els mecanismes que garanteixin que els nivells d’exposició de les persones als CEM siguin inferiors als valors màxims establerts a les normatives.
 • 3.2 Promoure que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tinguin accés a les comunicacions electròniques sense fil tal com preveu el Pacte nacional per a les infraestructures..
 • 3.3 Fer una ordenació d’infraestructures de radiocomunicacions en àrees rurals, a fi que compleixin amb el seu propòsit alhora que minimitzin, a un cost raonable, l’impacte mediambiental.
 • 3.4 Fomentar acords entre els operadors de comunicacions electròniques i les administracions públiques a fi de millorar l’accés de la ciutadania a les comunicacions electròniques sense fil a les àrees urbanes i rurals.
 • 3.5 Establir mecanismes i metodologies per identificar les zones del territori amb manques de servei i facilitar-ne la seva resolució.
 • 3.6 Establir mecanismes i metodologies per consensuar la ubicació de les instal·lacions de radiocomunicació quan sigui necessari.
 • 3.7 Dissenyar estratègies de cobertura que redueixin els nivells de radiació, minimitzin el consum energètic dels dispositius i maximitzi la qualitat del servei, especialment amb un desplegament ordenat i proper d’antenes.
 • 3.8 Seguint el camí marcat per UE, tal com va passar amb el GSM, impulsar el desplegament de tecnologies de tercera (3G) i de quarta generació (4G), així com l’ús de les freqüències obtingudes de l’anomenat dividend digital per tal d’optimitzar el nombre d’antenes implantades especialment en les àrees rurals.

  4. Modificar/Ampliar la normativa catalana si es troba necessari.

  5. Difondre l’evolució i les conclusions del projecte''.'

 

Beneficiaris:

 • Administracions públiques (Generalitat i ajuntaments)
 • Ciutadania
 • Operadores d’infraestructures

  'Productes derivats:' 

 • Noves infraestructures de radiocomunicació dins l’entorn rural.
 • 100 equips de mesurament en continu de CEM fixos, 50 equips de mesurament en continu de CEM mòbils, 10 equips de mesurament de CEM de baixa freqüència (xarxes elèctriques).
 • Base de dades CIADER on s’integraran totes les dades recopilades relatives a l’inventari d’infraestructures i a les mesures de camps electromagnètics (CEM).
 • Web descriptiva del projecte LIFE+ on, a més, es fa un recull de la normativa, estudis i informes en l’àmbit internacional, estatal i autonòmic.
 • WEB amb sistema GIS que integrarà la informació recollida i podrà ser consultada per la ciutadania. 
 • Resultat de l’enquesta sobre la sensibilitat de la ciutadania als CEM
 • Coneixement social com a resposta a la difusió pública del projecte en mitjans de comunicació.

Imatges

Tècnic sobre una teulada amb equip portàtil de mesures CEM

Tècnic sobre una teulada amb equip portàtil de mesures CEM


Web del Projecte LIFE+ de governança radioelèctrica

Web del Projecte LIFE+ de governança radioelèctrica


Web de seguiment del monitoratge en continu de CEM

Web de seguiment del monitoratge en continu de CEM


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació sistematitzada de l'impacte de plans i projectes

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Legislació comparada

Avaluació de la legislació vigent

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació ambiental

Observació i mesura territorial

Indicadors ambientals

Serveis basats en la localització

Sistemes d'informació per a la gestió

Aplicacions de les xarxes socials

Representació de dades

Eixos transversals

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació estratègica territorial

Planificació i projectació

Projectes territorials i ambientals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la mobilitat

Impacte social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Governança

Processos de coordinació institucional sobre plans i projectes

Mecanismes col·laboratius

Sistemes de suport a la presa de decisions

Difusió d'informació i comunicació de plans i projectes i d'altres actuacions del departament

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Models de pronòstic de la contaminació

Exposició i riscos

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Educació per a la sostenibilitat

Creació del sistema d'informació ambiental de Catalunya

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Observació del paisatge

Gestió integrada del paisatge

Planificació territorial

Planificació concurrent

Indicadors de seguiment de plans i projectes

Valorització territorial

Puntuació document

0

Visites 58
Recomanacions 0

Compartiu aquest document