Coordinació de l’activitat: Direcció General de Qualitat Ambiental

Altres participants: Universitat de Barcelona (UB)

Període: maig de 2010 – setembre de 2010 i maig de 2011- setembre de 2011

Objectiu:

Vigilància i seguiment del protocol d’informació d’ozó quan es depassen els llindars de referència legislativa.

Descripció:

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència sobre la regulació de l’ambient atmosfèric i de les seves diverses classes de contaminació, la declaració de zones d’atmosfera contaminada i l’establiment d’altres instruments de control de la contaminació, amb independència de l’Administració competent per autoritzar l’obra, la instal·lació o l’activitat que la produeixi. Correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental, ordenar, instal·lar i fer el manteniment de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).

Per tal de complir amb l’article 28 de Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a l’ozó a l’aire ambient, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha de donar informació al públic quan es donin superacions dels llindars d’informació i/o alerta així com el valor objectiu per a la protecció a la salut humana establerts per aquest contaminant.

L’ozó és un contaminant secundari, és a dir, no és emès directament per cap font. Es forma en presència d’òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils, radiació solar i altes temperatures. Durant el període estival és quan es donen unes condicions meteorològiques que afavoreixen la formació d’ozó troposfèric possibilitant superacions dels llindars d’informació a la població i d’alerta, així com del valor objectiu de protecció a la salut humana. D’acord amb aquests fets, el Departament de Territori i Sostenibilitat realitza la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya des del 15 de maig fins al 15 de setembre tots els dies de la setmana. La campanya es duu a terme mitjançant les mesures dels analitzadors d’ozó dels 48 punts de mesurament automàtic que disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). Aquesta campanya respon a l’obligació legal d’informar a la població sobre les superacions dels valors de referència legislatius.

Les tasques que ha de desenvolupar el personal tècnic que està de guàrdia són les següents:

  1. Seguiment i comprovació dels nivells d’ozó de les estacions de la XVPCA.
  2. Vigilància dels nivells d’ozó troposfèric.
  3. Activació dels protocols d’informació en cas de superació dels llindars.
  4. Elaboració d’un informe final.


El Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona disposa d’una àmplia experiència tant en el seguiment i comprovació dels nivells d’ozó de la XVPCA com en la vigilància dels nivells així com en l’activació dels protocols d’informació en cas de superació dels llindars.

Beneficiaris:

  • Direcció General de Qualitat Ambiental
  • Ens locals
  • Població

Imatges

Imatges de seguiment


Imatge de seguiment segona


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Qualitat de l'aire i salut

Exposició i riscos

Contaminació atmosfèrica i protecció de l'ambient atmosfèric

Puntuació document

0

Visites 24
Recomanacions 0

Compartiu aquest document