Coordinació de l’activitat: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat

Altres participants: 

  • CSIC-CEAB Centre d’estudis avançats de Blanes
  • ICC: Institut Cartogràfic de Catalunya

Període: Juliol de 2010 – desembre de 2010

Objectiu:

Disposar d'una cartografia de tot el litoral de Catalunya a escala 1:1500 o 1:2000 dels hàbitats litorals i una llista actualitzada dels hàbitats litorals a Catalunya.

Descripció:

Els hàbitats litorals de substrat sorrenc, de graves i de còdols es defineixen principalment pel tipus de substrat i els organismes que els colonitzen son molt poc visibles.

Els indrets on es localitzen aquests hàbitats són discontinus i força accessibles i el seu mostreig s'ha realitzat des d’accés per terra amb un vehicle. La caracterització d'aquests hàbitats de platja s'ha realitzat a tres nivells:

  1. Tipificació de la granulometria de les platges. S’han realitzat una observació visual i fotogràfica i una mesura al laboratori, que consisteix en recollir tres o sis mostres de substrat, portar-les al laboratori i passar-les a través de tamisos de diferents malla per tal d’obtenir el percentatge de cada mida de sediment present als diferents horitzons.La tipificació de la granulometria de les platges, representa l’única aportació a la cartografia contínua dels hàbitats de sorres, graves i còdols (CHLL).
  2. S'ha establert una metodologia per mostrejar organismes d'aquests hàbitats tant dels estatges mediolitoral o el supralitoral com els de l’infralitoral superior. Per al mediolitoral i l’infralitoral superior s’ha utilitzat una draga de 5 litres i s’ha filtrat el contingut sobre una malla de 500 micròmetres. Posteriorment s’ha fet l’observació i comptatge a la lupa binocular per la identificació prèvia dels organismes presents a una quarta part del volum total. Per al  supralitoral s’ha recollit el sediment dins d’una àrea de 1 m2, i s’ha seguit la mateixa metodologia que per els anterior estatges. En el cas del supralitoral també s’han observat i comptat els organismes recollits amb les tires adhesives.

 

Beneficiaris:

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
  • Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat
  • Biòlegs
  • Ambientòlegs

Imatges

Metodologia de mostreis d'espècies.

Metodologia de mostreig d'espècies. Col·locació de tires de plàstic adhesiu (de les que s’utilitzen per capturar insectes), prop les trampes amb l’objectiu de tenir una idea precisa de la riquesa i de l’abundància de les espècies que habiten els fons estudiats.


Imatge 2: Gràfica de les granulometries del estatges infralitoral, mediolitoral i supralitoral. Platja del Grifeu.

Gràfica de les granulometries del estatges infralitoral, mediolitoral i supralitoral. Platja del Grifeu.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous objectes de conservació

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Puntuació document

0

Visites 38
Recomanacions 0

Compartiu aquest document