Coordinació de l’activitat: Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat

Altres participants: CSIC-CEAB Centre d’estudis avançats de Blanes

Període: Juliol de 2010 – desembre de 2010

Objectiu:

Disposar d'una cartografia de tot el litoral de Catalunya a escala 1:1.500 o 1:2000 dels hàbitats litorals i d'una llista actualitzada dels hàbitats litorals a Catalunya.

Descripció:

El mostreig consisteix, per una banda, en la realització de la cartografia en continu dels hàbitats litorals i per l’altra, en la realització de transsectes puntuals, perpendiculars al nivell del mar, per estudiar en detall els patrons de zonació existents que correspon al que s'ha anomenat cartografia discontínua de la costa rocosa.

La metodologia per elaborar la cartografia en continu, és una modificació de la metodologia CARLIT (Ballesteros et al.2007). Consisteix en recórrer tota la costa amb una embarcació pneumàtica i anotar tots els horitzons que es van trobant sobre una cartografia prèvia en format paper. Com que aquests horitzons s’organitzen en catenes, hom categoritza cada tram en funció de les catenes trobades mitjançant un codi (generalment d’una lletra).

Pel que fa a la metodologia per elaborar cartografia discontínua dels hàbitats de la costa rocosa (CHLP), s’escullen una sèrie de punts de mostreig al llarg de la costa rocosa de Catalunya on dur a terme transsectes perpendiculars a la línia de costa. El criteri bàsic per determinar els punts de mostreig ha estat maximitzar la representativitat dels diferents hàbitats presents a cada sector de la costa, tenint en compte el coneixement previ. s'han escollit 24 punts per a la realització de transsectes verticals.

Cada transsecte consisteix en un espai rectangular perpendicular a la línia de costa que inclou tots els horitzons existents des de l’inici de la zona supralitoral, i fins al primer metre de fondària.

Beneficiaris:

  • Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
  • Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat
  • Biòlegs
  • Ambientòlegs

 

Productes derivats:

Cartografia dels hàbitats litorals a escala 1:1500 o 1:2000

Imatges

Un exemple de la cartografia en format paper que es realitza des d’una embarcació.

Un exemple de la cartografia en format paper que es realitza des d’una embarcació. Les diferents catenes trobades al llarg de la costa rocosa es marquen amb colors i lletres diferents. Es poden observar trams corresponents a la catena A i trams de A’ així com d’altres catenes o cubetes mediolitorals.


Dues diferents catenes A (a) i A’ (b) del medi i de l’infralitoral superior formades per diferents horitzons emmarcats dins de línies de diferents colors.

Dues diferents catenes A (a) i A’ (b) del medi i de l’infralitoral superior formades per diferents horitzons emmarcats dins de línies de diferents colors.


Imatge d’un transsecte amb la cinta mètrica que marca la posició dels diferents horitzons observables

Imatge d’un transsecte amb la cinta mètrica que marca la posició dels diferents horitzons observables


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous objectes de conservació

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Generació de geoinformació de referència

Puntuació document

0

Visites 95
Recomanacions 0

Compartiu aquest document