Direcció de projecte: ATM, Autoritat del Transport Metropolità

Altres participants:  IDOM

Període: agost 2010 – desembre 2010

Marc de programes de recerca innovació:

Descripció

L’objectiu d’aquest estudi és la localització, el dimensionament i el disseny de possibles espais d’aparcament d’intercanvi modal entre el vehicle privat i l’autobús. Aquests espais han de permetre assimilar els fluxos de zones de baixa densitat, molt dependents del vehicle privat i promoure la utilització del transport públic en una part dels seus desplaçaments.

El Pla director de la mobilitat (pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) preveu la creació d’aparcaments de dissuasió (Park&Ride) en parades d’autobús, com una eina de la gestió de la mobilitat i d’afavoriment del transvasament modal del pdM. A les comarques a l’entorn del Barcelonès, amb zones de baixa densitat on no és rendible ni eficient des del punt de vista socioeconòmic la creació d’una oferta ferroviària, el servei d’autobús interurbà presenta l’avantatge d’adaptar-se millor al territori i als fluxos de baixa demanda que caracteritzen aquestes zones.

La creació d’aparcaments d’intercanvi modal vinculats a les línies d’autobús que presten serveis exprés fins a les ciutats denses de l’RMB, constitueixen una bona solució de transport públic en aquestes zones. A partir de la informació bàsica que prové de l’estudi de formalització del programa d’infraestructures de transport públic per carretera del Pla director d’infraestructures de l’RMB, s’ha realitzat una anàlisi de diferents aspectes dels possibles espais candidats d’aquest estudi.

Desenvolupament del treball

Consta de les fases següents:

 • Anàlisi territorial i urbanística d’espais dins dels municipis candidats, que són els assenyalats al plànol adjunt.
 • Anàlisi del transport públic als municipis i àmbits on s’identifiquen els espais candidats (línies, temps de viatge, viatgers, etc.).
 • Dimensionament de l’espai d’aparcament, a partir de dades de mobilitat del municipi, així com de la seva distribució territorial. Aquest dimensionament va acompanyat de la població atesa, el nombre de places necessari i la superfície necessària estimada.
 • Àrees previstes i adequació a la demanda potencial.

 

Draft Garcia 169110526-ATM memoria 1-ATM aparcaments intercanvi 1.jpg

  Les àrees previstes es jerarquitzen en primera aproximació pel cost / plaça i per la demanda potencial. Segons aquesta jerarquització, es realitza la selecció tenint en compte a més els condicionants urbanístics i la valoració positiva per part del consistori implicat. El resultat d’aquesta selecció serà la decisió d’on desenvolupar les diferents propostes d’espais d’aparcament.

El plànol següent mostra, a tall d’exemple, un dels àmbits, el del Baix Llobregat, amb indicació dels espais seleccionats.

 

Draft Garcia 169110526-ATM memoria 1-ATM aparcaments intercanvi 2.jpg

      Per a cadascun dels espais seleccionats es desenvolupa la proposta d’aparcament, la qual consta d’una memòria on consten els principals aspectes de l’espai, una valoració econòmica de les actuacions i els plànols on es defineixen diferents aspectes de la proposta. És a dir, els apartats següents:

 • Antecedents i objectius: característiques que han provocat la selecció d’aquest espai i de l’entorn territorial on s’encaixa.
 • Àmbit d’actuació: delimitació l’espai d’actuació, els habitants servits i la demanda teòrica potencial.
 • Estat actual i ús del sòl: característiques i condicions actuals del sòl en l’aspecte urbanístic.
 • Característiques del terreny: característiques geològiques i geotècniques.
 • Serveis existents en l’àmbit (alta, mitjana i baixa tensió, gas natural, telefonia i altres serveis).
 • Proposta d’ordenació de l’àmbit i proposta de serveis: descripció dels espais projectats, amb els serveis disponibles, accessos previstos.
 • Costos de la inversió i pressupostos complets de desenvolupament dels diferents espais.

  Tot seguit, i a tall d’exemple, la proposta corresponent a Vallirana:


Draft Garcia 169110526-ATM memoria 1-ATM aparcaments intercanvi 3.jpg

    Els costos socials i ambientals s’han calculat a partir de la guia metodològica del Pla director d’infraestructures de l’RMB i del document “Observatori dels costos socials i ambientals del transport a Catalunya (maig 2004)”. L’estructura dels costos del sistema de transport es pot classificar en tres grans grups:

 • Costos interns: a suportar pels usuaris, empreses operadores i concessionàries.
 • Costos externs: a suportar per la societat.
 • Costos de congestió: sobrecostos interns i externs per raó de la congestió del sistema.

  La viabilitat econòmica i social de les propostes s’estableix segons el càlcul d’una taxa interna de retorn (TIR) de tipus sòcioambiental, a partir de la diferència entre els ingressos i els costos. S’ha analitzat l’estalvi que suposa la posada en funcionament dels aparcaments d’intercanvi modal en matèria de consum energètic i d’emissions de diferents contaminants.

Pel que fa al sistema de gestió convé indicar els punt següents:

 • Existeix la possibilitat que els aparcaments es desenvolupin en un sistema de concessió pública amb sistema de pagament d’usuaris
 • La inversió total aproximada de les actuacions és de 4 M€.
 • El període d’amortització de la inversió total, inclosos els sistemes de control, és de 30 anys.
 • Per obtenir una TIR del 7%, l’ingrés diari per plaça ha de ser de 2,80 €.
 • Si es considera raonable una tarifa de 1,40 €/dia, caldria subvencionar aproximadament un 50% de l’ingrés diari.

 

Conclusions

La posada en funcionament dels aparcaments d’intercanvi comporta a grans trets:

 • L’estudi proposa la creació d’un total de 13 espais d’aparcaments d’intercanvi modal en diferents municipis de l’RMB.
 • Aquests espais suposen la creació de 940 places de cotxes, 140 places de motos, 199 espais per a bicis i 74 punts de subministrament per a vehicles elèctrics.
 • La superfície total de construcció d’aparcaments es de 36.960 m2, repartits en 10 municipis.
 • La població servida total és de 97.000 habitants.
 • La inversió total d’execució és de 3,6 M€ i representa una mitjana de 92 €/m2 de superfície d’aparcament. Si es considera la implantació de sistemes de control per a la gestió dels espais d’aparcament la inversió total puja a 4 M€.
 • Les hipòtesis fan pensar que 640 vehicles deixarien d’entrar a la ciutat de Barcelona diàriament i en resultarien 780 nous beneficiaris.
 • Es deixarien d’emetre més de 1.200 tones de CO2 / any.
 • En el cas que s’establís una tarifa de 1,40 €/dia, caldria subvencionar el 50% dels ingressos necessaris perquè la inversió fos rendible (TIR 7%).

   Projectes relacionats:

 • Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona
 • Programa de nous serveis públics regulars per carretera del transport de viatgers a la Regió Metropolitana de Barcelona

 

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/10
  Acceptat a 01/01/10
  Presentat el 01/01/10

  Volum Autoritat del Transport Metropolità, 2010
  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

  Mobilitat de passatgers

  Intermodalitat

  Eixos instrumentals

  Previsió

  Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

  Puntuació document

  0

  Visites 85
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document