Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: TYPSA

Període: octubre de 2010 — maig de 2011

 

Objectiu:

Implantació de nous productes tecnològics que permetin optimitzar el coneixement del medi i la gestió dels recursos hídrics de les conques de Catalunya, estimulant la cooperació activa entre els diferents actors tecnològics contractats per l’ACA (o susceptibles de ser contractats), amb vistes a aconseguir resultats globals prou satisfactoris per a l’entitat, en comptes d’assolir únicament fites i reptes individuals per a cada línia específica d’R+D+I. Així mateix, també es persegueix la necessària integració dels productes finals en l’ACA i la transferència de coneixement envers el seu personal.

 

Descripció:

L’actuació consisteix en la realització de tasques en tres grans eixos:

  • La promoció de noves línies d’R+D+I d’interès per a l’optimització de la gestió dels recursos hídrics a Catalunya, identificades pel Departament de Gestió dels Recursos Hídrics (DGRH) de l’ACA, en àmbits tals com: el seguiment del territori per teledetecció, la predicció meteorològica, la previsió hidrometeorològica, la determinació d'índexs hidromorfològics, l’optimització de la funcionalitat d’infraestructures hidràuliques, l’anàlisi de situacions meteorològiques extremes, la modelització d’aqüífers, l’anàlisi de conques experimentals d’alta densitat de sensorització, o la modelització de l’evolució de la coberta forestal (per la seva influència sobre la generació d’escolament superficial).
  • La planificació estratègica d’aquestes i altres línies estratègiques de treball, avaluant la seva viabilitat tècnico-econòmica i la cerca de fonts de cofinançament competitiu adients.
  • El seguiment operatiu de les línies d’R+D+I consolidades formalitzades contractualment, fomentant-hi l’aprofitament de sinergies i l’assoliment de tot un seguit d’objectius predefinits i plasmats en un Acord de nivell de servei (ANS), vetllant alhora per l’optimització de les partides pressupostàries disponibles. En particular, es tendeix a adoptar un model de programació i seguiment de fites i lliuraments de cada contracte d’R+D+I similar a l’emprat en projectes europeus.

 

ACA_Prom_tecn_RDI_1-2

  Un aspecte al qual es concedeix molta importància en aquesta actuació és la identificació de fortaleses i febleses de les diferents línies d’R+D+I impulsades i/o encetades, i la proposta de millores significatives i/o d’aprofitament de sinèrgies, així com la proposta de mesures correctores per reconduir situacions inesperades o replantejar continguts per tal de no posar en risc l’assoliment dels objectius inicialment pretesos.

 

Beneficiaris:

  • El DGRH de l’ACA, però també altres estaments organitzatius de l’entitat, tant de l’Àrea d’Abastament d’Aigua com de l’Àrea de Gestió del Medi. 
  • L’entorn científic del món de l’aigua, aglutinat entorn l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), del que l’ACA és patró.
  • L’entramat de centres tecnològics de Catalunya (xarxa TECNIO) i d’empreses intensives en coneixement (spin off) i/o altament especialitzades en l’àmbit de l’aigua.

Imatges

Alineació de les principals línies d’R+D+I d’interès per al DGRH

Figura 1. Alineació de les principals línies d’R+D+I d’interès per al DGRH amb les línies d’actuació encomanades a aquest departament de l’ACA en el marc de la implementació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) a Catalunya.


Conceptualització de l’aprofitament de sinèrgies

Figura 2. Conceptualització de l’aprofitament de sinèrgies entre contractes d’R+D+I encetats o pendents d’encetar


Model de programació i seguiment de fites i lliuraments d’un projecte europeu

Figura 3. Model de programació i seguiment de fites i lliuraments d’un projecte europeu (FP7 IMPRINTS), adoptat per a la supervisió operativa de contractes d’R+D+I del DGRH de l’ACA.


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Instruments i mecanismes contractuals

Eixos transversals

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Puntuació document

0

Visites 98
Recomanacions 0

Compartiu aquest document