Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: Senlui Software

Període:octubre de 2010 — desembre de 2010

Objectiu:

Sistematització i automatització dels processos de preparació i tractament de dades hidrològiques (incloent la identificació i correcció d’anomalies en les dades en brut proveïdes per les xarxes automàtiques de control del medi fluvial), així com del càlcul de variables derivades necessàries per a l’elaboració dels informes d’evolució dels recursos hídrics.

Descripció:

L’entorn NeMo (New Moises) està concebut com el cor central de l’arquitectura informàtica de desenvolupament del Centre de Telecontrol (CTC) de l’ACA, la qual ha de permetre una explotació eficient dels elements que conformen el sistema integral del cicle de l’aigua al territori (SiCat), és a dir, la plataforma tecnològica de suport a la implantació de la Directiva marc de l’aigua (DMA) a Catalunya.

Es tracta d’un entorn basat en la filosofia de flux de treball científic (scientific workflow) i és conceptualment assimilable a una placa mare equipada amb diversos mòduls d’intercanvi d’informació (anomenats xips), que esdevenen els elements mínims de càlcul i/o de transformació de sèries hidrològiques. A partir d’aquests xips fonamentals, es poden generar altres de major grau de sofisticació i més orientats a l’usuari final, així com a l’automatització de cadenes de processos. Així mateix, una de les singularitats de NeMo és que ha estat específicament dissenyat per explotar les potencialitats de l’estàndard ODM (Observations Data Model) i del llenguatge de marques WaterML, ambdós promoguts pel CUAHSI (Consortium of Universities for the Advancement of Hydrological Science).

Existeix una arquitectura bàsica de l’entorn NeMo ja implementada, però aquesta s’ha d’anar dotant de biblioteques de rutines especialitzades que possibilitin la realització de càlculs progressivament més complexes i l’aplicació de tractaments estadístics avançats de sèries temporals de dades. Així doncs, aquesta actuació concreta consisteix en confeccionar una primera biblioteca de rutines que permeti la generació d’índexs de recursos hídrics (embassaments, piezometria, pluviometria i cabals de riu) a partir del processament de sèries temporals de qualsevol freqüència i la implementació de mecanismes d’automatització adients per al seu posterior aprofitament en els informes periòdics d’evolució dels recursos hídrics a Catalunya.

Beneficiaris:

  • Els quadres tècnics dels diferents estaments organitzatius de l’ACA implicats en la realització dels informes de seguiment dels recursos hídrics a Catalunya, principalment els del Departament de Gestió dels Recursos Hídrics (DGRH). 
  • El públic en general, atès que les dades hidrològiques posades a disposició per l’ACA són de més qualitat.

 

Productes derivats:

A partir de la biblioteca de xips fonamentals implementada, és possible generar nous xips més complexos per al tractament de sèries hidrològiques.

Imatge

Mapa conceptual de placa mare

Figura 1. Model conceptual de placa mare equipada amb mòduls d’intercanvi d’informació (xips), corresponent a l’entorn de càlcul NeMo i basat en la filosofia de flux de treball científic (scientific workflow).


Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Sistemes d'informació per a la gestió

Puntuació document

0

Visites 10
Recomanacions 0

Compartiu aquest document