Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: ADASA Sistemas

Període: juliol de 2010 — febrer de 2011

Objectiu:

Escometre exitosament el procés d’entrada en fase operacional del sistema automàtic de monitoratge del cicle de l’aigua al territori (SamCat) —com a element central en l’adquisició i recepció de dades procedents de les xarxes automàtiques de control del medi fluvial, de titularitat pròpia o de tercers, gestionada per l’ACA—, atenent a aspectes diversos de robustesa i fiabilitat de les comunicacions, adaptabilitat de les interfícies d’operació i funcionalitats d’explotació orientades a la gestió de l’aigua (segons diferents tipologies d’usuari).

Descripció:

Es realitzen tot un seguit d’activitats de desenvolupament experimental i innovació en l’àmbit de les TIC orientades a la consolidació del SamCat com a peça essencial de l’arquitectura informàtica i de comunicacions en la que es recolza el sistema integral del cicle de l’aigua al territori (SiCat), plataforma tecnològica de l’ACA que integra les diverses xarxes de control del medi. Més concretament, s’aborda:

 • El disseny i implementació de les interfícies gràfiques de monitoratge i operació del sistema.
 • L’adequació i configuració del mòdul específic de càlcul d’alarmística (CalCat).
 • Anàlisi de la viabilitat d’implementació de noves millores tecnològiques en les comunicacions telemàtiques entre les estacions remotes i el Centre de Telecontrol (CTC) de l’ACA.
 • Migració al nou sistema corporatiu de punts de control i transmissió (PCT) de diferents xarxes automàtiques de control (bé pròpies, bé sota titularitat de tercers).
 • Realització de bateries de proves pilot per a l’avaluació de les prestacions tecnològiques en matèria de transferència de dades que ofereix la Xarxa de Radiocomunicacions per a les Emergències i la Seguretat de Catalunya (RESCAT), basada en l’estàndard de trunking digital TETRA. Més concretament, s’estudia la possibilitat de reemplaçar el canal de comunicacions clàssic de missatgeria curta (TETRA-SMS) per un canal de comunicacions via Internet (TETRA-IP).
 • Disseny de les estratègies de manteniment evolutiu i correctiu del nou sistema corporatiu.

Les activitats dutes a terme s’emmarquen en el context del reemplaçament de l’arquitectura informàtica i de comunicacions de l’antic sistema automàtic d’informació hidrològica (SAIH) i del seu entorn d’explotació (HIDRO) pel nou SamCat i la seva plataforma gràfica (VisCat). El sistema SAIH/HIDRO es trobava a un Centre de Procés de Dades (CPD) ubicat a Torre Collserola i era gestionat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), que està encara funcionalment operatiu, però havent esdevingut tecnològicament obsolet. En canvi, la nova arquitectura SamCat/VisCat s’ubica a un CPD a les oficines de l’ACA i és gestionat per la seva Divisió de Sistemes d’Informació (DSI).

La migració a la nova arquitectura informàtica i de comunicacions és un procés altament complex, doncs esdevé crític garantir la robustesa i fiabilitat del sistema amb vistes a la seva entrada en fase operacional, mentre que qualsevol endarreriment de terminis en el calendari de desmuntatge de l’antic sistema SAIH/HIDRO representa que l’ACA hagi de suportar uns costs molt elevats en concepte d’arrendament d’infraestructures a Torre Collserola, manteniment, etc. D’altra banda, la renovació tecnològica del sistema és absolutament indispensable per tal de donar compliment a la Directiva 2003/4/CE, de 28 de gener, relativa a l’accés del públic a la informació mediambiental i s’emmarca en la filosofia del futur SEIS (sites Environmental Information System) de la Comissió Europea (CE) i la iniciativa WISE (Water Information System for Europe).

Beneficiaris:

 • La DSI de l’ACA i el Servei d’Operació del CTC, així com els diversos estaments organitzatius de l’entitat que exploten la informació procedent de les xarxes de control del medi fluvial.
 • Altres ens de la Generalitat que treballen coordinadament amb l’ACA en matèria de prevenció de riscos al medi fluvial (com ara els associats a episodis hidrometeorològics o a la pèrdua de qualitat de les aigües), molt particularment en el marc del programa INUNCAT: Direcció General de Protecció Civil (DGPC), Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), administració regional i local de Catalunya, etc.
 • Concessionaris hidroelèctrics, empreses explotadores d’EDAR, empreses que realitzen intervencions al medi fluvial, etc.
 • A més llarg termini, el públic en general, en tenir opció a accedir de manera entenedora a la informació mediambiental d’acord amb les directrius europees.

 

Productes derivats:

Aquesta actuació s’emmarca en el context del desplegament del Pla de sistemes del cicle de l’aigua de la DSI.

 

imatge_1_memoria_12_aca2

Figura 1. Pantalla general d’informació hidrològica de les conques internes de Catalunya, pertanyent a l’antic sistema SAIH/HIDRO i desenvolupada amb la tecnologia SL-GMS, a migrar al nou entorn SamCat/VisCat.

 

imatge_2_memoria_12_aca2

Figura 2. Pantalla general d’informació hidrològica de les conques internes de Catalunya, pertanyent a l’antic sistema SAIH/HIDRO i desenvolupada amb la tecnologia SL-GMS, a migrar al nou entorn SamCat/VisCat.

 

imatge_3_memoria_12_aca2

Figura 3. Esquema de les diverses xarxes de control del medi (i tecnologies de comunicacions emprades) a integrar i centralitzar en la nova arquitectura corporativa SamCat/VisCat.

 

imatge_4_memoria_12_aca2

Figura 4. Esquematització de la migració de l’arquitectura obsoleta SAIH/HIDRO a la nova arquitectura corporativa SamCat/VisCat.

 

ACA memoria 12-00001a-ACA memoria 12-00001-aca tic samcat 02.jpg


ACA memoria 12-00001a-ACA memoria 12-00001-aca tic samcat 03.jpg

Figura 5. Programa d’ús intern de l’ACA de visualització de totes les dades de sensors de Catalunya, el VISCAT.

  Back to Top

  Informació del document

  Publicat a 01/01/10
  Acceptat a 01/01/10
  Presentat el 01/01/10

  llicència: CC BY-NC-SA license

  Descarrega el document

  Per descarregar-te el document original, prem el botó:

  Tradueix el document

  Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

  Categories

  Eixos instrumentals

  Noves tecnologies i nous serveis de suport

  Representació de dades

  Sistemes d'informació per a la gestió

  Puntuació document

  0

  Visites 94
  Recomanacions 0

  Compartiu aquest document