Coordinació de l’activitat: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Altres participants: Qualitas Instruments

Període: abril de 2009 — abril de 2010

Objectiu:

Implantació d’una xarxa experimental de monitoratge de cabals en el sistema de séquies i canals que abasteix al parcel·lari del Parc Agrari del Baix Llobregat, per tal de disposar de dades de cabal de qualitat (especialment durant la campanya de reg) que permetin posteriorment el calibratge d’algorismes d’estimació del consum d’aigua mitjançant tècniques de teledetecció òptica i tèrmica. Addicionalment, es du a terme una prova pilot d’implantació de l’estàndard d’emmagatzematge de dades Observations Data Model (ODM), desenvolupat pel Consortium of Universities for Advancement of Hydrological Science (CUAHSI).

Descripció:

Les característiques particulars del Parc Agrari del Baix Llobregat —que esdevé la superfície de regadiu d’horta i arbres fruiters més important de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)— el configuren com un espai ideal per testejar diverses metodologies basades en l’ús de tècniques indirectes de percepció remota (teledetecció) per a la determinació dels consums d’aigua destinats a ús agrícola. De fet, un dels atractius del parc agrari és l’existència d’un parcel·lari molt fragmentat, el qual proporciona una casuística molt variada.

No obstant això, per tal de poder afinar i calibrar aquestes metodologies de teledetecció —que es basen en l’estimació de l’evapotranspiració real— es necessari disposar de dades de contrast. Així, en aquesta actuació es defineixen una sèrie de parcel·les patró en les quals es determina el consum global d’aigua a partir del monitoratge dels cabals d’entrada i sortida a les mateixes. Atès que el parc agrari és un espai mediambientalment sensible, s’implementa una xarxa de monitoratge de cabals (SamCabIn) que fa servir tecnologia Doppler, no intrusiva. Els sensors de la xarxa mesuren el nivell d’aigua a les séquies i filloles, obtenint-se el cabal com a mesura indirecta mitjançant una corba d’aforament. Atès l’elevat interès de les dades, es defineixen uns criteris d’acord de nivell de servei (ANS) pel que fa a la seva adquisició, segons uns criteris prefixats de disponibilitat (criticitat) i bondat (qualitat).

Així mateix, per tal de poder aprofitar les sèries de dades enregistrades pel SamCabIn, és necessari aplicar diversos processos de post-tractament per transformar les dades en brut en dades processades de major qualitat. En aquest sentit, l’estàndard ODM del CUAHSI possibilita una perfecta identificació de la ruta de les dades, és a dir, reflectint tots els processos de transformació aplicats fins al seu ús final (filtres, correccions de tendència, agregacions temporals, etc.), facilitant així considerablement les tasques posteriors de calibratge de les tècniques de teledetecció. No obstant això, es tracta d’un estàndard que s’aplica per primera vegada a Catalunya. Així doncs, la seva implementació pilot en el SamCabIn serveix per explorar la viabilitat d’una implementació més massiva en altres xarxes de monitoratge de Catalunya.

Beneficiaris:

  • Consorci del Parc Agrari (CPA), Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat (CUADLL) i Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat. 
  • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
  • Grups de recerca en teledetecció aplicada a l’agricultura de precisió.

 

Productes derivats:

Proposta d’una nova metodologia de transformació de lectures de nivell de cabals (corbes dinàmiques d’aforament), que té en compte l’evolució de la secció de mesura amb el temps (creixement d’algues, afectació del règim hidràulic per col·locació de taulons, etc), a diferència de la metodologia clàssica, que és estàtica.

Imatges

Sensor tipus Doppler instal·lat en una de les séquies del Parc Agrari del Baix Llobregat

Figura 1. Sensor tipus Doppler instal·lat en una de les séquies del Parc Agrari del Baix Llobregat. L’escala limnimètrica col·locada a la séquia permet el contrast de les dades adquirides pel sensor (durant les visites de camp).


Ubicació de punts de mesura del SamCabIn en una parcel·la patró del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Figura 2. Ubicació de punts de mesura del SamCabIn en una parcel·la patró del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/01/10
Acceptat a 01/01/10
Presentat el 01/01/10

llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Representació de dades

Sistemes d'informació per a la gestió

Puntuació document

0

Visites 67
Recomanacions 0

Compartiu aquest document