Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/05/21
Presentat el 06/05/21

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Serveis basats en la localització

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures relatives a la gestió i tractament de residus

Aspectes jurídics i institucionals

Instruments i mecanismes contractuals

Arquitectura institucional

Cooperació entre ens

Avaluació de la legislació vigent

Eixos transversals

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Recollida i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Puntuació document

0

Visites 6
Recomanacions 0

Compartiu aquest document