Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/09/22
Acceptat a 19/09/22
Presentat el 19/09/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Projectes territorials i ambientals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la mobilitat

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Intermodalitat

Nous vehicles i modes per passatgers

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Educació per a la sostenibilitat

Metodologies per a la incorporació de la sostenibilitat en la pràctica docent

Puntuació document

0

Visites 8
Recomanacions 0

Compartiu aquest document