Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 15/03/20
Acceptat a 15/03/20
Presentat el 15/03/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Tendències de la biodiversitat a Catalunya

Nous actors de la conservació

Nous objectes de conservació

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Medi ambient i sostenibilitat

Vulnerabilitat territorial

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Governança

Disseny participatiu

Mecanismes col·laboratius

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Localització

Puntuació document

0

Visites 16
Recomanacions 0

Compartiu aquest document