Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 25/06/19
Acceptat a 25/06/19
Presentat el 25/06/19

Volum Notícies, 2019
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Prevenció, minimització i tractament de residus

Desenvolupament d'eines d'anàlisi i d'identificació

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Recollida i tractament de residus

Valorització de materials

Producció i consum sostenible

Prevenció i control integrats de la contaminació

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Localització

Puntuació document

0

Visites 15
Recomanacions 0

Compartiu aquest document