Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 14/03/20
Acceptat a 15/03/20
Presentat el 15/03/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Conservació i ús sostenible del sòl

Obtenció de fertilitzants orgànics de qualitat a partir de residus

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous actors de la conservació

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Localització

Puntuació document

0

Visites 7
Recomanacions 0

Compartiu aquest document