Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/09/18
Acceptat a 01/09/18
Presentat el 01/09/18

Volum Notícies, 2018
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Centres logístics

Avaluació territorial de les activitats logístiques

Eixos instrumentals

Observació territorial, ambiental i climatològica

Observació dinàmica

Previsió

Necessitats de sòl

Demanda de mobilitat de persones i de moviment de mercaderies

Medi ambient i sostenibilitat

Sistemes avançats de previsió

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Localització

Puntuació document

0

Visites 58
Recomanacions 0

Compartiu aquest document