Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 19/12/20
Presentat el 19/12/20

Volum Innovació interna, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors de mobilitat

Indicadors ambientals

Comunicació amb l'usuari

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Anàlisi economicofinancera i instruments econòmics

Instruments econòmics en relació a la gestió ambiental i la conservació de la biodiversitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Mobilitat de passatgers

Orientació a l'usuari

Nous vehicles i modes per passatgers

Eficiència energètica per passatgers

Puntuació document

5

Visites 0
Recomanacions 1

Compartiu aquest document