Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 28/06/21
Presentat el 28/06/21

Volum Més enllà del Departament, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Planificació i projectació

Noves figures de plans i projectes

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Paisatge

Projectes paisatgístics

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Educació per a la sostenibilitat

Metodologies per a la incorporació de la sostenibilitat en la pràctica docent

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous actors de la conservació

Eixos instrumentals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document