Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/07/10
Acceptat a 01/07/10
Presentat el 01/07/10

Volum Més enllà del Departament, 2010
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Xarxa portuària

Gestió de ports

Gestió ambiental de zones portuàries

Centres logístics

Gestió ambiental de zones logístiques

Transport de mercaderies

Intermodalitat ferroviària

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Localització

Puntuació document

0

Visites 96
Recomanacions 0

Compartiu aquest document