Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 03/11/20
Presentat el 03/11/20

Volum Agència de l'Habitatge de Catalunya, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Sostenibilitat

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Prevenció, minimització i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Recollida i tractament de residus

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Puntuació document

0

Visites 11
Recomanacions 0

Compartiu aquest document