Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 16/01/20
Presentat el 15/01/20

Volum Notícies, 2020
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Nous mètodes i criteris d'avaluació

Avaluació ambiental

Avaluació estratègica territorial

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Impacte social

Dimensió social de la sostenibilitat

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Indicadors ambientals

Transferència

Mecanismes de transferència del coneixement de la recerca i la innovació

Localització

Puntuació document

0

Visites 13
Recomanacions 0

Compartiu aquest document