Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 22/02/23
Acceptat a 22/02/23
Presentat el 20/02/23

Volum Notícies, 2023
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Edificació

Plurifuncionalitat

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document