Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 23/03/21
Presentat el 23/03/21

Volum Més enllà del Departament, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Governança

Mecanismes col·laboratius

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Territoris sensibles

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Gestió i planificació de l'aigua per a un ús sostenible

Millora de la qualitat hidromorfològica i biològica del medi

Millora de la qualitat de les aigües

Prevenció, minimització i tractament de residus

Recollida i tractament de residus

Valorització de materials

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous objectes de conservació

Canvi climàtic i energia

Adaptació

Localització

Puntuació document

0

Visites 5
Recomanacions 0

Compartiu aquest document