Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 30/07/21
Presentat el 30/07/21

Volum Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos transversals

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Dimensió social de la sostenibilitat

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Governança

Sistemes de suport a la presa de decisions

Mecanismes col·laboratius

Eixos instrumentals

Aspectes jurídics i institucionals

Cooperació entre ens

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural

Nous actors de la conservació

Educació per a la sostenibilitat

Caracterització del tercer sector ambiental

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0