Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Back to Top

Informació del document

Publicat a 01/04/22
Acceptat a 01/04/22
Presentat el 01/04/22

Volum Notícies, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos temàtics de Territori i Mobilitat

Planificació territorial

Valorització territorial

Paisatge

Gestió integrada del paisatge

Projectes paisatgístics

Planificació urbanística

Planificació i gestió compartida

Edificació

Plurifuncionalitat

Eixos transversals

Planificació i projectació

Planificació estratègica d'àmbits territorials específics i en matèria ambiental

Governança

Processos de coordinació institucional sobre plans i projectes

Aspectes socials i culturals - dimensió social

Comportament social vinculat al territori i al medi ambient

Localització

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document