Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:50, 16 November 2022Cris gil riba (talk | contribs). . (170 bytes) (+170). . (Created page with " Apunts monogràfics relacionats amb la tecnologia <span id='_GoBack'></span> :* [https://rdi.dtes.scipedia.com/s/martinez_jaume_et_al_2021o?rand=2596 Bessons digitals]")
Back to Top

Informació del document

Publicat a 16/11/22
Acceptat a 16/11/22
Presentat el 16/11/22

Volum Tecnologia, 2022
llicència: CC BY-NC-SA license

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Puntuació document

0

Visites 0
Recomanacions 0

Compartiu aquest document